PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Jako subjekt údajů máte níže uvedená práva, která pro Vás z právních předpisů vyplývají, a která můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) požadovat vysvětlení v případě podezření, že zpracováním osobních údajů je narušena ochrana osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, (iv) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (v) na omezení zpracování osobních údajů, (vi) na přenositelnost údajů a (vii) právo vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků. Zároveň máte možnost obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), u kterého můžete uplatnit případnou stížnost.

  • Právo na přístup k osobním údajům: chcete-li vědět, jestli o Vás Autoimport group zpracovává osobní údaje, máte právo získat informace o tom, jestli jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte také právo k Vašim osobním údajům získat přístup. V případě opakované žádosti bude Autoimport group oprávněno za kopii poskytnutých osobních údajů účtovat přiměřený poplatek. O takovém postupu Vás budeme informovat.
  • Právo na opravu nepřesných a nepravdivých osobních údajů: v případě, že máte pocit, že o Vás Autoimport group zpracovává nepřesné či nepravdivé osobní údaje, máte právo požadovat jejich opravu. Autoimport group opravu provede bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na technické možnosti.
  • Právo na výmaz: v případě, že požádáte o výmaz, Autoimport group vymaže Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) to Autoimport group ukládá zákonná povinnost.
  • Právo na omezení zpracování osobních údajů: v případě, že nemáte zájem na výmazu, ale pouze na dočasném omezení zpracování Vašich osobních údajů, můžete po Autoimport group požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů.
  • Právo na přenositelnost údajů: v případě, že chcete, aby Autoimport group Vaše osobní údaje předalo třetímu subjektu, můžete využít svého práva na přenositelnost údajů. V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, Autoimport group Vaší žádosti nebude moci vyhovět.
  • Právo vznést námitku: máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany oprávněných zájmů Autoimport group. V případě, že Autoimport group neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, zpracování na základě Vaší námitky ukončí bez zbytečného odkladu.

Níže ke stažení vzory dokumentů, které můžete použít v případě řešení některých dílčích povinností v rámci ochrany osobních údajů. Dle GDPR má správce přijmout technická a organizační opatření k ochraně osobních údajů. Dokumenty na této stránce jsou jenom vzory, které je třeba přizpůsobit konkrétní situaci.

Žádost o informaci

Vzor žádosti o informaci o zpracování osobních údajů

Žádost na výmaz

Vzor žádosti na výmaz osobních údajů

Žádost o opravu

Vzor žádosti o opravu osobních údajů

Při realizaci Vašich práv se na nás obracejte na adresu sídla Autoimport group, s.r.o., nebo e-mailem na info@autoimportgroup.cz. Autoimport group si vyhrazuje právo přiměřeným způsobem ověřit identitu žadatele o předmětná práva.

Kontaktní formulář
close slider
Odesláním kontaktního formuláře souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři správcem Autoimport group, s.r.o. se sídlem Korunní 2569/108, 101 00 Praha 10 - Vinohrady, Česká republika, IČ: 06223800