Název firmy: Autoimport group, s. r. o. 
Sídlo společnosti: Korunní 2569/108, 101 00 Praha 10 – Vinohrady 
Telefon: 731 011 116 
E-mail: info@autoimportgroup.cz 
IČO: 06223800 
Registrována u soudu: Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 278117, zápis proběhl dne 27. června 2007. 
DIČ: CZ06223800 
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s. 
Kód banky: 5500 
Účet: 113651002

Právní informace

Úvod

Tyto internetové stránky byly vytvořeny tak, aby poskytovaly obecné informace o společnosti Autoimport group, s.r.o., jejich divizích, produktech a službách, který využívá tyto stránky pro prezentaci produktů a služeb a jehož identifikační údaje jsou uvedeny viz výše (dále jen „provozovatel“).

Identifikace

Tyto internetové stránky provozuje společnost Autoimport group, s.r.o. „provozovatel. Autoimport group, s.r.o. je českou obchodní společností se sídlem Korunní 2569/108, 101 00 Praha 10, Česká republika, podnikající pod IČ: 06223800, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkouvložka 278117, proběhl dne 27. června 2007.

Omezení odpovědnosti

Tyto internetové stránky slouží pouze k informačním účelům a mají informativní charakter, není návrhem na uzavření smlouvy ani jiným právním jednáním. Provozovatel neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu internetových stránek. Použité fotografie v inzerci Autoimport group jsou ilustrativní a nemusejí věrně zachycovat aktuální objektivní skutečnost. Obsah internetových stránek je aktualizován a upravován nepravidelně. Ke zjištění aktuální nabídky zboží a služeb Provozovatele je třeba kontaktovat osobně, telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím internetového formuláře. Provozovatel má právo kdykoliv změnit nebo odstranit jakoukoliv část obsahu internetových stránek.

Ačkoliv se provozovatelé budou vždy snažit o to, aby informace (o službách, nabídkách, promo akcích, kampaních, společnosti atp.) dostupné nebo zpřístupněné na těchto webových stránkách, prostřednictvím elektronické pošty (e-mail) nebo jiným obdobným způsobem byly co možná nejpřesnější a aktuální, nepřijímají jakoukoli odpovědnost za údaje, které jsou na nich prezentovány. Tyto informace jsou obecné povahy a provozovatele nezavazují a mohou být kdykoli ze strany provozovatelů jednostranně měněny. Údaje uvedené u jednotlivých produktů mají pouze informativní charakter a provozovatelé si vyhrazují právo tyto informace kdykoli změnit. Produkty uvedené na těchto webových stránkách se mohou lišit od aktuální nabídky. Zveřejnění jakýchkoli údajů na těchto webových stránkách nemá povahu právního jednání směřujícího ke vzniku právního vztahu (zejména nemůže být považováno za návrh na uzavření kupní smlouvy). 

Ceny produktů či služeb uváděné na těchto webových stránkách mají pouze informativní charakter. Tyto ceny se mohou lišit od cen nabízených jednotlivými autorizovanými prodejci či servisy. Pro aktuální informace zejména o cenách, výbavě či akčních modelech se obracejte na Autoimport group, s.r.o..

Pokud jakýkoli návštěvník těchto webových stránek poskytne informace ve formě komentářů, návrhů, nápadů, jako součást svých otázek nebo podobně za využití mechanismů na těchto stránkách uvedených, nemají provozovatelé, žádnou povinnost ve vztahu k takovým informacím. Tímto poskytnutím návštěvník výslovně uděluje licenci a souhlasí s tím, že AIG může tyto dobrovolně poskytnuté informace volně reprodukovat, využívat, zpřístupňovat a distribuovat dalším osobám bez jakéhokoli omezení, pokud právní předpisy nestanoví jinak.

Tyto internetové stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky jiných subjektů. Provozovatelé nenesou odpovědnost za obsah či funkčnost těchto webových stránek třetích osob. Uvedení odkazu neznamená, že provozovatelé schvalují obsah webových stránek těchto třetích osob ani tím nepřebírají odpovědnost za důvěryhodnost těchto stránek či jejich provozovatelů.

Duševní vlastnictví

Texty, obrázky, zvuky, animace, videa a další součásti těchto webových stránek jsou majetkem provozovatelů či k nim mají provozovatelé užívací práva na základě smluvních ujednání.

Užití, kopírování, distribuce nebo reprodukce obsahu těchto webových stránek jakýmikoliv prostředky mohou být prováděny pouze s předchozím písemným souhlasem příslušného provozovatele, ledaže se jedná o užití pro vlastní soukromé nekomerční účely v souladu se zákonem a za předpokladu, že při něm nedochází k porušení práv provozovatelů a na jakékoliv kopii obsahu webových stránek bude uveden zdroj, tedy tyto webové stránky.

Kontaktní formulář
close slider
Odesláním kontaktního formuláře souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři správcem Autoimport group, s.r.o. se sídlem Korunní 2569/108, 101 00 Praha 10 - Vinohrady, Česká republika, IČ: 06223800