Korunní 2569/108, 101 00 Praha 10
Již 23 let stejné číslo: +420 603 737 626
info@autoimportgroup.cz

Reklamační řád

Reklamační řád společnosti

Autoimport group, s.r.o.

Korunní 2569/108, 101 00 Praha 10 – Vinohrady

IČ: 06223800
DIČ: CZ06223800

Zápis do obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 278117, proběhl dne 27. června 2007.

 1. Tento reklamační řád vychází z příslušných ustanovení Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. a Zákona na ochranu spotřebitele č. 634/1992 Sb. a upravuje způsob a základní podmínky reklamace vad a uplatnění nároku ze záruky.
 2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad kvantitativních nebo kvalitativních. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečných nákladů věc uvedl do stavu odpovídající kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď dodáním chybějícího zboží, výměnou zboží. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.
 3. Vady zjištěné při přejímce zboží, tzn. vady spočívající v jiném plnění, nedostatečném množství, neodpovídající jakosti a provedení a nepřiměřeném obalu lze řádně uplatnit u prodávajícího telefonicky, mailem apod. v těchto lhůtách:
  a)  osobní odběr zboží v sídle prodávajícího – ihned při odběru
  b)  rozvoz zboží dodavatelem – ihned při přejímce zboží, max. v den dodání
  c)  expedice zboží externí přepravní firmou – v den převzetí zboží od přepravní firmy
 4. Zboží prodávané prodávajícím je určeno k odborné montáži. Odbornou montáží se rozumí montáž v autoservisu nebo montáž osobou, která má oprávnění tuto činnost vykonávat. Dokladem se rozumí potvrzení o montáži dílu, s uvedením technologického postupu nebo faktura, popř. stvrzenka o zaplacení s uvedením vykonaných prací, z nichž vyplývá, že byla na vozidlo namontována součástka, která je předmětem reklamace. V tomto dokladu je dále nutné uvést VIN a stav tachometru vozidla při výměně dílu.
 5. Vyskytne-li se u zakoupeného zboží vada, kterou kupující sám nezpůsobil, může kupující uplatnit právo z odpovědnosti za vady prodaného výrobku.
 6. Uplatňuje-li kupující nárok z odpovědnosti za vady musí prodávajícímu předložit:
  a)  vadné zboží (neplatí v případě, požaduje-li kupující pouze dodání chybějícího zboží)
  b)  doklad  o koupi zboží – faktura nebo paragon
  c)  řádně vyplněný Protokol o vrácení zboží nebo Reklamační zápis (formuláře jsou k dispozici u prodávajícího)
  d)  doklad o odborné montáži, v případě reklamace specifického zboží, tzn. elektrodílů, tlumičů pérování, je kupující povinen předložit také protokol o vadnosti dílů z odborného servisu, např. diagram o účinnosti, protokol z autodiagnostiky apod.
 7. Nárok z odpovědnosti za vady musí být uplatněn v záruční době.
 8. Záruční doba na prodané nové zboží je stanovena na 24 měsíců, v případě prodeje na základě obchodního zákoníku je záruční doba stanovena na základě smluvního ujednání v písemné formě. Záruka na prodané použité zboží je stanovena na 6 měsíců a na opravy je záruka dle smlouvy o opravě. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím užíváním či poškození cizím předmětem. Do záruční doby se nezapočítává doba od uplatnění reklamace do jejího vyřízení.
 9. Prodávající je povinen vyřídit řádně uplatněnou reklamaci do 30 dnů ode dne uplatnění, pokud se prodávající s kupujícím písemně nedohodne na lhůtě delší. Prodávající neakceptuje zasílání zboží k posouzení na reklamaci dobírkou.
 10. Prodávající v případě oprávněné reklamace vyřizuje reklamaci některým z následujících způsobů:
  a)  dodáním chybějícího zboží
  b)  výměnou zboží
  c)  odstraněním vad opravou zboží
  d)  přiměřenou slevou z kupní ceny zboží
  e)  vrácením zaplacené kupní ceny v případě odstoupení od kupní smlouvy (v případě neodstranitelné vady) 
 11. Prodávající je oprávněn reklamaci zamítnout v těchto případech:
  a)  má-li reklamované zboží vadu, za kterou prodávající podle zákona neodpovídá
  b)  nebyla-li reklamace uplatněna v záruční době
  c)  je-li reklamováno běžné opotřebení zboží způsobené jeho používáním
  d)  nebyla-li reklamace řádně uplatněna, tzn. nebyl např. dostatečně vyplněn Reklamační protokol (chybné údaje rozhodné pro identifikaci vad zboží)
POPTÁVKA
close slider
(Např. značka, model, rok, najeté km, motorizace apod.)
Stisknutím tlačítka Odeslat souhlasíte se zpracováním osobních údajů, které jsou nezbytné pro vypracování nabídky.