Reklamační řád pro automobily prodané společností Autoimport group, s.r.o. 

I. Společnosti Autoimport group, s.r.o., se sídlem Praha 10 – Vinohrady, korunní 2569/108, PSČ: 101 00,

IČ: 06223800, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 278117;

(dále jako „Prodávající“ a „Autoimport group“)

II. Odpovědnost společnosti Autoimport group, s.r.o. za vady prodaného automobilu

1. Prodávající odpovídá za vady automobilu v rozsahu všeobecně stanoveném závaznými právními předpisy dle ustanovení § 2099 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. V těch případech, kdy kupujícím je fyzická osoba nejednající v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo samostatného výkonu povolání (dále jen „spotřebitel“), platí, že práva kupujícího vzhledem k odpovědnosti Autoimport group, s.r.o. za vady automobilu zaniknou v případě, že kupující neuplatní tato práva v průběhu doby, která je stanovena všeobecně závaznými právními předpisy, nejpozději však do 12 měsíců ode dne převzetí automobilu kupujícím v případě ojetých automobilů a 24 měsíců od převzetí automobilu v případě nově vyrobených automobilů.

2. Kupující bere plně na vědomí a je srozuměn s tím, že Prodávající prodává zásadně použité automobily,
a proto v souladu se zákonnými ustanoveními neodpovídá za vady:
a) odpovídající míře používání nebo opotřebení, které automobil měl v okamžiku převzetí kupujícím;
b) za vady, které vznikly po převzetí automobilu kupujícím;
c) za vady, na které byl kupující výslovně upozorněn;
d) za vady, o kterých kupující věděl anebo které musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při
uzavření této smlouvy, a to z osobní prohlídky motorového vozidla nebo absolvované zkušební
jízdy, tedy vady zjevně viditelné; a
e) za vady, které kupující sám způsobil.
Za účelem důkladného prověření technického stavu kupovaného motorového vozidla poskytuje Prodávající kupujícímu možnost jeho prohlídky v prostorách servisu skupiny Autoimport group, s.r.o. za účasti vlastního odborníka zvoleného kupujícím za přítomnosti specializovaného personálu skupiny Autoimport group, s.r.o..

3. Prodávající poskytuje kupujícímu garanci, že zakoupený automobil nepochází z trestné činnosti, že před jeho prodejem kupujícímu nedošlo k neoprávněnému pozměnění, příp. k neoprávněné manipulaci s číslem podvozku a s číslem motoru, že v době prodeje není na automobil uplatňováno zástavní právo a že automobil není v době jeho prodeje předmětem leasingu. V opačném případě je kupující oprávněn od uzavřené kupní smlouvy odstoupit a Prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu automobilu za podmínek níže uvedených v bodě 7 tohoto reklamačního řádu.

4. Garanci uvedenou v odst. 3 výše poskytuje Prodávající po celou dobu životnosti automobilu. Práva z této garance nejsou převoditelná na třetí osobu a vůči Prodávajícímu je oprávněn ji uplatňovat výhradně jen kupující.

5. Prodávající dále kupujícímu poskytuje garanci, že automobil nebyl poškozen povodněmi, hlavně že automobil nestál delší dobu v zatopeném území, nebyl pod vodou, interiér nebyl zanesen blátem a nánosy z povodní, které by způsobovaly nefunkčnost elektroinstalace vozidla anebo jiného jeho zařízení. V opačném případě je kupující oprávněn od uzavřené kupní smlouvy odstoupit.

6. Prodávající dále kupujícímu garantuje, že automobil je možné zaevidovat na nového majitele na území České republiky a že tomu nebrání žádný záznam příslušného orgánu státní správy. Tato garance se výslovně vztahuje jen na území České republiky, přičemž Prodávající nezajišťuje administrativní úkony spojené s vývozem automobilu a jeho evidencí mimo území České republiky.

7. Je-li dodáním automobilu s vadami porušena smlouva podstatným způsobem, může kupující:

a) požadovat dodání chybějícího zboží a požadovat odstranění právních vad,

b) požadovat odstranění vad opravou věci, jestliže vady jsou opravitelné,

c) požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

d) odstoupit od smlouvy.

8. Volba mezi nároky uvedenými v odstavci 7 kupujícímu náleží, jen jestliže ji oznámí Prodávajícímu ve včas zaslaném oznámení vad nebo bez zbytečného odkladu po tomto oznámení. Neoznámí-li kupující volbu svého nároku ve lhůtě uvedené v předchozí větě, má nároky z vad zboží jako při nepodstatném porušení smlouvy (viz čl. 10).

9. Uplatněný nárok nemůže kupující měnit bez souhlasu Prodávajícího. Neodstraní-li prodávající vady zboží v zákonem stanovené lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může kupující odstoupit od smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.

10. Je-li dodáním automobilu s vadami smlouva porušena nepodstatným způsobem, může kupující požadovat buď odstranění vad zboží, nebo slevu z kupní ceny. Požaduje-li kupující odstranění vad automobilu, nemůže před uplynutím zákonem stanovené lhůty, kterou je povinen poskytnout k tomuto účelu prodávajícímu, uplatnit jiné nároky z vad zboží.

11. Neodstraní-li prodávající vady zboží ve lhůtě vyplývající z předchozího odstavce, může kupující uplatnit nárok na slevu z kupní ceny nebo od smlouvy odstoupit. Zvolený nárok nemůže kupující bez souhlasu prodávajícího měnit.

12. V případě odstoupení kupujícího od kupní smlouvy vrátí Prodávající kupujícímu kupní cenu automobilu,
a to oproti vrácení automobilu kupujícím Prodávajícímu do jeho provozovny ve stavu, v jakém jej od
Prodávajícího převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení, společně s veškerým příslušenstvím a součástmi. V případě odstoupení od kupní smlouvy nemá kupující vůči Prodávajícímu nárok na úhradu nákladů s vrácením automobilu, ledaže by šlo o důvodné odstoupení vyplývající z uplatnění práv z odpovědnosti za vady. Kupující nemá nárok na úroky z peněžité částky vrácené mu Prodávajícím. Práva z poskytovaných garancí nejsou převoditelná na třetí osobu a vůči Prodávajícímu je oprávněn je uplatňovat výhradně kupující.

13. V případě, že Prodávající zprostředkoval uzavření pojistné smlouvy na pojištění mechanických a elektrických závad automobilu mezi kupujícím a příslušnou pojišťovnou, uhradil Prodávající pojistné z této pojistné smlouvy tak, že poskytl kupujícímu slevu z kupní ceny za automobil ve výši pojistného.
V případě zániku pojistné smlouvy anebo v jakémkoliv jiném případě, kdy dojde k vrácení pojistného, bude z výše uvedeného důvodu pojistné vráceno Prodávajícímu a nikoliv kupujícímu.

III. Reklamační řízení

1. Kupující je povinen uplatnit práva z vad automobilu a vady automobilu Prodávajícímu oznámit bez zbytečného odkladu poté, co vadu mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, nejpozději však (s výjimkou právních vad) do jednoho roku ode dne přechodu nebezpečí škody na automobilu, jinak jeho nároky z odpovědnosti za vady zanikají. Smluvní strany se v kupní smlouvě dohodly, že vylučují aplikaci § 2166 odst. 1 OZ.

Kupující přitom postupuje následovně:

  • v sídle firmy Prodávajícího sepíše s oprávněným zaměstnancem Prodávajícího reklamační protokol, ve kterém uvede důvod své reklamace, podrobně popíše vady motorového vozidla a uvede způsob vyřízení reklamace, který požaduje;
  • důsledně a pravdivě vyplní všechny body předloženého reklamačního protokolu – formuláře; a
  • na výzvu Prodávajícího zajistí dodání potřebné dokumentace, resp. přistavení motorového vozidla a poskytne veškerou součinnost při vyřízení jeho reklamace.

2. Prodávající přijme reklamaci kupujícího na základě písemného protokolu o reklamaci, kterou řádně zaregistruje v evidenci reklamací. Při uplatnění reklamací je kupující povinný poskytnout Prodávajícímu veškerou nutnou součinnost, která spočívá zejména: v přistavení motorového vozidla k prohlídce do prostor provozovny Prodávajícího, v předložení nezbytných dokladů k reklamovanému motorovému vozidlu /technický průkaz, servisní knížku, návod na použití atp./ a jiné podle okolností. V případě, že kupující takovou součinnost neposkytne nebo poskytnout odmítne, znemožní tak Prodávajícímu řádné vyřízení reklamace, v důsledku čehož Prodávající neodpovídá za následně vzniklé škody a dodatečné náklady kupujícího. Prodávající v takovém případě též neodpovídá za nevyřízení reklamace kupujícího řádně a včas.

3. Kupující je oprávněn uplatnit právo z odpovědnosti Prodávajícího za vady automobilu též písemně oznámením zaslaným Prodávajícímu, s dodatkem „reklamační oddělení“, a to na adresu kterékoliv provozovny nebo do sídla Prodávajícího.

4. Na základě rozhodnutí kupujícího o tom, které z poskytnutých práv uplatňuje, je Prodávající povinen určit dobu potřebnou k vyřízení reklamace, která bude v souladu s bodem 5 tohoto článku . Prodávající si v odůvodněných případech vyhrazuje právo navrhnout změnu postupu vyřízení reklamace, o čemž kupujícího řádně informuje.

5. Prodávající vyřídí reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává přiměřená doba potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Prodávající však garantuje maximální délku pro vyřízení reklamace či stížnosti 30 dní. To neplatí ve složitých případech, kdy se Prodávající s kupujícím dohodnou na delší lhůtě.

6. Prodávající vyrozumí kupujícího o vyřízení reklamace telefonicky, e-mailem nebo poštou ve lhůtě pro vyřízení reklamace, do té doby se má za to, že reklamace vyřízena nebyla. V případě zamítnutí reklamace bude toto rozhodnutí v reklamačním protokolu odůvodněno.

7. Způsobem vyřízení reklamace se rozumí ukončení reklamačního řízení:

  • odevzdáním opraveného automobilu;
  • výměnou automobilu;
  • vrácením kupní ceny automobilu / zrušením kupní smlouvy;
  • vyplacením přiměřené slevy z kupní ceny automobilu;
  • písemnou výzvou k převzetí plnění;
  • odůvodněným zamítnutím reklamace.

8. Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje. Prodávající následně vydá nebo zašle kupujícímu písemné potvrzení o způsobu vyřízení reklamace včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace, nejpozději do 30 dnů od jejího řádného uplatnění.

9. Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s důvodným uplatněním práv z odpovědnosti za vady v případě, že za tyto vady Prodávající odpovídá.

10. Dle § 14 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, Prodávající informuje, že věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je (i) pro oblast finančních služeb finanční arbitr (www.finarbitr.cz) v rozsahu své působnosti (viz § 1 zák. č. 229/2002 Sb.) a (ii) v ostatních případech nabízeného zboží a služeb či zprostředkování neživotního pojištění Česká obchodní inspekce (www.coi.cz), případně jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu (www.mpo.cz).

Tento reklamační řád je platný a účinný od 1.3. 2018.

Kontaktní formulář
close slider
Odesláním kontaktního formuláře souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři správcem Autoimport group, s.r.o. se sídlem Korunní 2569/108, 101 00 Praha 10 - Vinohrady, Česká republika, IČ: 06223800