Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů (ADR)

Vážení klienti – spotřebitelé,

naše společnost si Vás dovoluje informovat o nové možnosti řešení případných sporů, které by mohly vzniknout v rámci obchodního styku mezi námi a našimi klienty – spotřebiteli. Dne 28. 12. 2015 nabyla účinnosti novela zákona č. 634/1992, o ochraně spotřebitele, která novým zněním § 14 stanovila povinnost informovat spotřebitele o možnosti mimosoudního řešení případných sporů. Vzhledem k našim obchodním činnostem je pro případné spory příslušná vždy Česká obchodní inspekce.

Tedy v případě, že dojde mezi naší společností a Vámi ke sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může klient – spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web adr.coi.cz.

Ještě pár vět k tomu, co ono mimosoudní řešení sporů je a co pro Vás znamená. Mimosoudní řešení sporů tak, jak bude probíhat u České obchodní inspekce, neznamená autoritativní rozhodování jako např. soudu, ale jedná se o formu konciliace. Podstatou je to, že v případě, kdy budete, jakožto náš klient, nespokojeni s námi poskytnutými službami a tuto Vaši nespokojenost se nepodaří urovnat vzájemnou dohodou, můžete nově, krom již tradičních cest (např. soud), podat návrh na zahájení řízení u České obchodní inspekce, a to do jednoho roku od data kontaktování naší společnosti za účelem řešení sporu (typicky např. od data první reklamace). Česká obchodní inspekce nás následně vyzve, abychom se k dané věci vyjádřili, a ze zákona máme povinnost do 15 dnů od doručení takové výzvy se vyjádřit. Následně se Česká obchodní inspekce bude snažit dovést strany (tedy naší společnost a Vás) k dohodě. Řízení může skončit několika způsoby, přičemž nejčastější budou následující:

  • dojde k dohodě a tím se spor vyřeší, nebo
  • nedojde k dohodě a pak pracovník České obchodní inspekce vyhotoví písemně svůj odborný názor na řešený problém, a tento pak lze použít např. jako důkazní prostředek u soudu.

Pokud dojde k dohodě, nelze následně žalovat řešený spor, ale pouze případné porušení sjednané dohody. Co se týče nákladů takového řízení, tak České obchodní inspekci se neplatí žádný poplatek za vedení řízení, a každý účastník si nese svoje náklady bez možnosti jejich náhrady.

Návrh na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu je možné podat nejlépe prostřednictvím internetového formuláře.

Pro podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu:

Další informace o ADR

Podrobné informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů jsou k dispozici v zákoně o ochraně spotřebitele, Pravidlech ADR, v sekci často kladené otázky a na stránce Stanoviska ADR.

Kontaktní formulář
close slider
Odesláním kontaktního formuláře souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři správcem Autoimport group, s.r.o. se sídlem Korunní 2569/108, 101 00 Praha 10 - Vinohrady, Česká republika, IČ: 06223800